Managen van Diversiteit

H

et vormgeven van de ‘diverse’ organisatie is in de komende jaren één van de opgaven waar Nederlandse organisaties voor staan. Organisaties hebben in toenemende mate te maken met een etnische en culturele diversiteit in hun klanten en/of personeelsbestand. Het is voor de hedendaagse manager en voor medewerkers noodzakelijk over vaardigheden te beschikken, waarmee adequaat leiding kan worden gegeven aan en samen kan worden gewerkt met mensen van verschillende culturele achtergronden. Bovendien is het van belang de organisatie door te lichten ten behoeve van maatregelen die ‘insluiting’ van ‘anderen’ mogelijk maken.

Onder diversiteit verstaan wij zowel verschillen in culturele achtergrond op basis van etniciteit, sekse, sociale klasse, handicap, leeftijd en seksuele voorkeur, als professionele verschillen tussen mensen en afdelingen op basis van vakgebied, niveaus in de organisatie, salarisgroepen, tussen afdelingen etc…

Kantharos heeft op dit gebied een grote variëteit aan programma’s en projecten ontwikkeld. Zij biedt deze aan voor alle lagen in de organisatie, toegesneden op de context van het bedrijf of instituut.

 

Enkele voorbeelden van opdrachten

  • Inzet diversiteitbeleid bij provinciale overheid – training en coaching management, afdelingsgewijze introductie van diversiteitsbeleid, coaching bij implementatie
  • Ontwikkeling en invoering diversiteitsbeleid op Hogeschool – training docententeams, training assessmentteam, screening en advisering beleidsnotities, leerplan, studiegids etc. coaching onderwijsteams t.b.v. implementatie
  • Coaching aandachtsfunctionaris diversiteitsbeleid
  • Beleidsnota diversiteitsbeleid – ontwerpen van het raamwerk voor een nota diversiteitsbeleid voor een grote zakelijke dienstverleningsinstelling.
Titel:De ironie van gelijkheid
Auteur:Lida van den Broek
ISBN978-90-5335-188-8
Prijs€15,-
Bestellen

In dit boek onderzoek ik de paradox op de Nederlandse werkvloer waarin gelijkheid en gelijke kansen hoog in het vaandel staan en tegelijkertijd discriminatie o.a. op grond van etniciteit alledaags is. Algemeen aanvaarde opvattingen en onbewuste mechanismen spelen daarin een cruciale rol.