Omgaan met cultuurverschillen

C

ultuur is hoe je gewend bent de dingen te doen. Iedere cultuur heeft de neiging de eigen manier van doen, de eigen waarden en normen als de beste te zien en tot de ‘vanzelfsprekende normaliteit’ te verheffen. Tegelijkertijd zijn we vaak beperkt en veelal bevooroordeeld geïnformeerd over ‘andere’ culturen met name die van de zogenaamde minderheidsgroepen. Als gevolg zijn vooroordelen en stereotypen ongewild en veelal onbewust aanwezig en bepalen zij onbedoeld ons handelen. Cultuurverschillen stellen dan ook specifieke eisen aan samenleven en samenwerking.

 

Een voorbeeld
Een provinciale hulpverleningsinstelling krijgt zowel in haar personeels- als in haar cliëntenbestand steeds meer te maken met een etnisch culturele diversiteit. De organisatie biedt haar personeel een bijscholing om het beter toe te rusten met die verschillen om te gaan. Het hele management van de organisatie krijgt als eerste een tweedaagse training. Daarna wordt per regio een ‘Collectieve Startdag’ georganiseerd, waarin het thema met de nodige tam-tam wordt geïntroduceerd. In vervolg op de startdagen worden zowel de managers als de werkbegeleiders in de afzonderlijke regio’s, een jaar lang gecoached bij de implementatie van het Omgaan met Cultuurverschillen in de dagelijkse werkzaamheden.

 

 

Enkele andere voorbeelden van opdrachten

  • Interculturalisatieproject – van hulpverleningsinstelling. Interactieve startdag voor de gehele organisatie, training en coaching van management: leidinggeven aan een intercultureel team, coaching werkbegeleiders, training hulpverleners: interculturele methodiekontwikkeling
  • Training nieuwkomers in de organisatie – Omgaan met Cultuurverschillen voor nieuwkomers met een andere etnische achtergrond.
  • Individuele coaching: bijvoorbeeld – directeur internationale gezondheidsorganisatie, vakdocent hogeschool, projectleider ruimtelijke ordening, directeur vrouwenorganisatie.
  • Communicatietraject – in een organisatie met een ongeschoold multicultureel personeelsbestand. Trainen en coachen van het management, opzetten van een communicatiestructuur, training en coaching van de werkvloer.
Titel:De waarde van diversiteit
Auteur:Lida van den Broek
Prijs:€10,-
Bestellen

Tussen 2009 en 2011 hebben twaalf Nederlandse ziekenhuizen Indiase operatieassistenten aangenomen vanwege een tekort aan Nederlands OK personeel. Dit rapport doet evalueert de mate waarin een succesvolle, volledige en gelijkwaardige integratie al dan niet tot stand is gekomen en op basis van welke diversiteitsvisie de projecten zijn aangestuurd.